Từ ngày 11/11/2019, tên miền CTV.HackLike.VIP thay đổi thành VIP.HackLike.Me